Miasto Sevierville - Logo

Prawa ofiar przemocy domowej

JEŚLI JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY W DOMU, możesz zwrócić się do Prokuratora Generalnego Okręgowego o złożenie skargi karnej. Masz także prawo zwrócić się do sądu właściwego dla stosunków domowych i złożyć wniosek o Nakaz Ochrony.

NAKAZ OCHRONY MOŻE OBEJMOWAĆ:

  1. Nakaz powstrzymujący sprawcę od dalszych aktów przemocy;
  2. Nakaz nakazujący sprawcy opuszczenie domu;
  3. Nakaz uniemożliwiający sprawcy nękanie Cię lub zbliżanie się do Ciebie z jakiegokolwiek powodu;
  4. Nakaz przyznający Tobie lub drugiemu rodzicowi opiekę nad Twoim małoletnim dzieckiem lub dziećmi lub prawo do odwiedzin;
  5. Nakaz nakazujący sprawcy płacenia alimentów Tobie i Twoim nieletnim dzieciom, jeśli sprawca ma do tego prawny obowiązek.

Prosimy zadzwonić do Departamentu Policji miasta Sevierville (865-453-5506), aby omówić z funkcjonariuszem policji te i inne prawa ofiar przemocy domowej.